Algemene Voorwaarden

Afspraken en annulering
Coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de coach als de cliënt vrij om de coaching op elk gewenst moment te beëindigen.
• Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren of te verzetten. Bij annulering binnen 24 uur voor een sessie wordt € 50,00 in rekening gebracht.
• Bij verhindering van Praktijk MeerZicht wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een nieuwe afspraak.
• Een sessie duurt tussen de 1 en 1,5 uur.

Coaching
• De coach zal de begeleiding naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
• De coach zal zich inspannen om de gestelde doelen te halen, maar kan niet garanderen dat het gestelde doel zal worden gehaald.
• De coach is niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die zijn ontstaan tijdens of na de behandeling.
• De coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de coach is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
• De coach gaat geen coaching sessie aan met cliënten die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.

Informatieverstrekking
• Praktijk MeerZicht stelt als voorwaarde dat u naar waarheid zult informeren over eventueel parallel lopende behandelingsvormen, inclusief gegevens van de behandelaar of behandelend arts.
• De coach is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.
• Alleen met uw schriftelijke goedkeuring mag Praktijk MeerZicht informatie verstekken aan derden, zoals aan uw huisarts, behandelend arts, werkgever of het UWV.
• Er is op geen enkele wijze sprake van een overeenkomst betreffende een geneeskundige behandeling.
• De coach is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen.
• De coach neemt uitsluitend contact op met derden (bijvoorbeeld partner, ouders, huisarts of andere specialist) na duidelijk overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen, of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.

Betaling
• Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.
• U kunt betalen middels overmaking van het verschuldigde bedrag. U ontvangt hiervoor na iedere sessie per e-mail een factuur van Praktijk MeerZicht.
• Bij betaling middels overschrijving dient u binnen 14 dagen na dagtekening te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL66RABO0364410310 t.n.v. Praktijk MeerZicht.
• Als je kiest voor het startpakket of pakket compleet ontvang je na de eerste sessie een factuur per e-mail voor het pakket. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden door overmaking op het door Praktijk MeerZicht vermelde bankrekeningnummer.
• Personal coaching wordt over het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraars. Je kunt bij je werkgever informeren of hij de kosten (gedeeltelijk) op zich wil nemen (zie vergoeding).
• Indien de Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege verschuldigd:
een kostenvergoeding als bedoeld in art. 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek en de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
De kosten- en rentevergoeding wordt voldaan op vordering van Praktijk MeerZicht.
Voorts zijn alle kosten door Praktijk MeerZicht gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, voor rekening van de Opdrachtgever. Daaronder zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden

Klachtenregeling
• Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 8 dagen na constatering, en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de coach. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de coach in staat is adequaat te reageren.
• Als een klacht gegrond is, zal de coach de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Klachten schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
• Indien de cliënt aantoont dat hij door een aantoonbare fout van de coach schade heeft geleden die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de coach voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van de coach sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
• Klachten over Praktijk MeerZicht kunnen worden voorgelegd aan de NOBCO. De Klachtencommissie zal de klacht behandelen conform het klachtenreglement. www.nobco.nl.
• De partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.